Styrelsemote20130214

Protokoll från styrelsemöte i Ösbyholms Samfällighetsförening

 

Datum: 2013-02-14

Plats: Hos Härensjö

Närvarande: Håkan Härensjö, ordförande                          (röstberättigad)

                   Birgitta Öfverstedt Langetun, kassör              (röstberättigad)

                   Kjell-Arne Persson, suppleant

                   Representant Ösbyholm 1:159, suppleant

                   Lennart Wibert, avtalsupphandlare avloppsverk

Frånvarande:Christina Erlandsson (sekreterare).

 

1§ Ordförande hälsade välkommen och dagordningen fastställdes.

 

2§  Styrelsen konstaterade att de åtgärder som beslutats om på årsmötet angående vattenverket (förse vattenborrhålet med en skyddskåpa, montera en tappkran på råvattnet innan de två hydroforerna, utbyte av befintlig vattenmätare, installera nivålogg för grundvattenmätning) är genomförda med undantag för rengörning av hydroforerna. Florabackens Rör har trots påtryckningar inte åtgärdat detta. Okänt om detta beror på att bristande kompetens och/eller att utrustning saknas. Styrelsen beslutade att Relita ska kontaktas för ändamålet. (Rengörning utförd av Relita 130222 respektive 130225).

 

3§  Ordföranden berättade att en expertgrupp (Håkan Härensjö, Maria Resman och Christina Erlandsson) har bildats för att- utöver befintligt system- ta fram kostnadsförslag på vad det skulle innebära i månadskostnad per hushåll att uppgradera vattenverket alternativt ansluta till kommunalt V/A. Underlaget planers att presenteras på årsmötet. Kostnadsförslagen tas fram under förutsättning att det kan ske utan kostnad för föreningen.

 

 4§  NM-rör kallades in under julhelgen för att åtgärda ett stopp i vattendistributionen. Felet lokaliserades i en av vattenhydroforerna, där det rörde sig om beläggining som satt igen ventilen och därigenom hindrat hydroforen att fungera.

 

5§  Styrelsen diskuterade på förekommen anledning vilka åtgärder som kan/ska/bör vidtas vid utebliven eller försenad avgift från medlem. Frågan är under behandling i styrelsen.

 

6§  Inkommen skrivelse till styrelsen från 1:146 (Norin/Jansson) angående att de vill sänka andelstalet från sex till tre på grund av ändrade förutsättningar gällande planerad djurhållning. Ärendet är under behandling i styrelsen. Styrelsen bestämde att Norin/Jansson tillsvidare betalar för tre andelar så länge.

 

 7§  Årsmöte kommer att hållas söndagen den 21. april 1300 hemma hos Wiberts. Kallelse kommer.

 

§8  Mötet avslutades.

 

 

Sekreterare

Håkan Härensjö, justeringsman

Birgitta Öfverstedt Langetun, justeringsman