Vattenanalyser

Parametrar

Publicerade analyser på denna sida gäller brunnsvatten eftersom vi är färre än 50 brukare.

Gränsvärde för koliforma bakterier är därför 50/100 ml för tjänligt vatten.

Gränsvärde för bakterier vid 22 grader/3 dygn 1000/ml för tjänligt vatten.

Parametrar för kommande analyser kommer att vara gällande ledningsvatten eftersom vi snart är fler än 50 brukare. Antalet brukare beräknas enligt modellen 3,5 pers* tak till hus med V/A. I dagsläget är 14 bostadshus anslutna. 14*3,5=49 brukare.

 

Analys 2013-09-24 Vattenverkets tappkran vid pumpen

Rapporten utfärdad av ackrediterat laboratorium; ALcontrol AB

Mikrobiologisk bedömning: Tjänligt

Kemisk bedömning: Tjänligt med anmärkning pga att fosfathalten 1,2 mg/l överskrider riktvärdet 0,6 mg/l.

Provetsomfattning:

  • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt
  • Anjoner: Fluorid, Nitratkväve, Nitrat, Klorid, Sulfat
  • Närsalter: Ammoniumkväve, Ammonium, Nitritkväve, Nitrit, Fosfat, Fosfatfosfor
  • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran
  • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier

 vattenanalys-2013-09-24.pdf

 

Analys 2011-05-23 Ösbyholm 1:159 (Lindén)

Mikrobiologisk bedömning: Tjänligt

Kemisk bedömning:Tjänligt

 

Analys 2011-05-05 Ösbyholm 1:159 (Lindén)

Mikrobiologisk bedömning: Tjänligt med anmärkning pga att antalet odlingsbara mikroorganismer (22 grader/3 dygn)är högt. Resultat 3100 cfu/ml. Gränsvärde 1000 cfu/ml.

Kemisk bedömning:Tjänligt

 

Analys 2011-05-23 Ösbyholm 1:131 (Erlandsson)

Mikrobiologisk bedömning: Tjänligt

Kemisk bedömning:Tjänligt

 

Analys 2011-05-23 Ösbyholm 1:149 (Härensjö)

Mikrobiologisk bedömning: Tjänligt.

Kemisk bedömning:Tjänligt