Styrelsemöte 2013-06-12

Datum: 2013-06-12

Plats: Härensjö

Närvarande: Håkan Härensjö (ordf.), Birgitta Öfverstedt Langetun (kass.), Christina Erlandsson(sekr.) och Lennart Wibert (rev./ansv. reningsverk)

Frånvarande: Kjell-Arne Persson (suppl.) och repr. Ösbyholm 1:159 (suppl.)

 

§1                        Ordförande hälsade välkommen och dagordningen fastställdes.

§2                        Birgitta informerade om att den nya kompressorn visade sig vara trasig vid leverans. En ny är på väg och Claes Hector på Florabackens Rör kommer att installera den vid ankomst.

§3                        För att få cirkulation på luften i vattenverket beslutades att fläkten ska sättas igång. På så vis hoppas vi att få ner luftfuktigheten nu när vi kan ha öppen dörr.

§4                        Vattenprover ska tas av Christina under sommaren och beslut om provtagningspunkter togs. Härensjö/Langetun/Norin/pumphuskranen är de aktuella provtagningspunkterna.

§5                        Styrelsen, genom Håkan, kommer att begära in offerter på relining till Ugglebo (trycket) och radhusen (kvaliteten).

§6                        Lennart informerade styrelsen om att inga fellarm har rapporterats från reningsverket, men att ett antal givare och en pump har bytts ut.

§7                        Styrelsen beslutade enhälligt att frångå årsstämmans beslut om ett årsuttag à 110 000 kr till 130 000 kr pga. den oväntade kostnaden för en ny pump till reningsverket à 26 000 kr.

§8                        Ordförande förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet:

Christina Erlandsson, sekreterare