Styrelseprotokoll 2012-01-25

Tid: Onsdagen den 25 januari 2012, kl 18.00

Plats: Hos Öfverstedt Langetun i ”Herrgården”

Närvarande:   

Håkan Härensjö, ordförande (röstberättigad)

Birgitta Öfverstedt Langetun, kassör (röstberättigad)

Christina Erlandsson, sekreterare (röstberättigad)

Kjell-Arne Persson, suppleant

Lennart Wibert, revisor och ansvarig reningsverk

Frånvarande: 

Representant Ösbyholm 1:159, suppleant


§1 Ordförande hälsade välkommen och dagordning fastställdes.


§2 Vattenverket fungerar utan anmärkning.

Kvarstår att göra: montering av skyddsanordning över borrhål, installation av nivålogg och kran och lagning av
vattenmätare.


Nästa provtagning av vattnet föreslås hos Langetun, Hultgren och Langvad.


§3 Avloppet fungerar utan anmärkning.

Den senaste uppgiften om hur stor andel av reningsverkets kapacitet som vi nyttjar är ca 15 %. Reservationer för eventuella förändringar då uppgiftslämnaren har visat sig vara inkonsekvent.


§4 Rolf Jansson i Väsby har fått i uppdrag att gräva dike vid radhusen.


§5 Styrelsen tittade över andelspolicyn.

Hyreslägenhet    2 andelar

Bostadshus 0-250 kvm    3 andelar

Bostadshus 250-400 kvm    4 andelar

Djurhållning (fritid)    3 andelar

Djurhållning (produktion)     antages ej       


”Ängen Mitten” (Langvad) kommer därför att erhålla 3 andelar och ”Kyrkbacken” (Nyberg) 6 andelar.

 

§6 Inga åtgärder har skett gällande brott på avloppsledning vid majbrasan. Håkan tar över VHS-filmen för vidare utredning.


§7 Ekonomisk status:

75 000 kr på buffertkonto

35 000 kr på betalkonto


Föreslagen uttaxering 2012: 130 000 kr (samma som 2011)


§13 Årsstämma 2012 är bokad lördagen den 17:e mars kl. 13:00 hos Ginger och Lennart Wibert i ”Matsalen”.


§14 Mötet avslutas.

 

_____________________________                   _____________________________

Christina Erlandsson, sekr.                                 Håkan Härensjö, ordf. och justeringsman