Styrelseprotokoll 2011-11-16

Tid: Onsdagen den 9 november 2011, kl 18.00

Plats: Hos Härensjö 1:149

Närvarande: 

Håkan Härensjö, ordförande (röstberättigad)

Birgitta Öfverstedt Langetun, kassör (röstberättigad)

Christina Erlandsson, sekreterare (röstberättigad)

Kjell-Arne Persson, suppleant

Representant Ösbyholm 1:159, suppleant

Lennart Wibert, avtalsupphandlare avloppsverk


§1 Ordförande hälsade välkommen och dagordning fastställdes.


§2 Vattenverk, kvar att åtgärda:

  • Installation av kran
  • Skyddsanordning över borrhålet
  • Beställning av nivålogg


§3 Reningsverk, åtgärdat:

Biovacuum har utfört service på reningsverket och det fungerar nu utan anmärkning. Hela reningsverket är i bruk.


§4 Samfälligheten har fått möjlighet att kommentera händelseförloppet gällande Ingmar Karlssons V/A-förfarande för
fastigheten 1:153. Styrelsen har svarat att Ingemar Karlsson var välkommen att ansluta till föreningen enligt förhandsbeskedet, och ser heller inget tekniskt hinder att anlägga en enskild anläggning för vattenproduktion och
avloppshantering.

 

§5 Birgitta har sökt både Åke och Anders (Väsby) för att anlita någon av dem att gräva diket vid radhusen. Ingen har återkommit och accepterat jobbet.

 

§6 Håkan har följt upp plomberingen hos Staffan på ”Gården”. Plombering har inte skett, men Håkan konstaterade att
eget vatten var indraget och tog de aktuella siffrorna på mätaren till samfällighetens ingående vatten i ladugården. Vid uppföljning vid senare tillfälle kan vi se om samfällighetens vatten brukats.


§7 Håkan har utformat dokumentet ”Krav och förutsättningar vid anslutning till Ösbyholms V/A-nät” och
dokumentet ”Förhandsbesked” som blir vägledande vid anlutning till vår samfällighet. Dessa två är på remiss hos styrelsemedlemmarna.


§8 I väntan på dokument från Lantmäteriet och kommunens avdelning för bygglov, har styrelsen inte kunnat
bestämma antalet andelar för 1:146.


§9 Nästa styrelsemöte är onsdagen den 25 januari, kl 18.00 hos Birgitta i Herrgården.


§10 Nästa årsmöte är lördagen den 17 mars, kl 13.00 hos Lennart i 1:130.


§11 Mötet avslutades.

 


______________________________                   _____________________________

Christina Erlandsson, sekr.                                 Håkan Härensjö, ordf. och justeringsman