Kallelsearsmote2013

Kallelse 2013 årsstämma

Ösbyholms Samhällighetsförening

Tid: Söndag 21 april 2013 klockan 13.00

Plats: Hemma hos Wibert

Dagordning:

1. Val av ordförande för stämman

2. Val av sekreterare för stämman

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

4. Mötesordning

  a. Fråga om stämman har blivit behörigt utlyst

  b. Godkännande av dagordning samt anmälan av ev. övriga frågor

  c. Fastställan av röstlängd

5.       Styrelsens och revisiorernas berättelser

  a. Årsberättelse 2012

  b. Balans och resultaträkning 2012, förslag till resultatdisposition

  c. Revisionsberättelse

  d. Fastställande av bokslut samt resultatdisposition

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

7.       Framställan från styrelsen eller motioner från medlemmar

  a. Information och investeringar vatten- och reningsverk

  b. Motioner från medlemmar

8.       Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

  a. Budget 2013

  b. Andelsfördelning

9.       Val av styrelse och styrelseordförande

  a. Val av en ordförande

  b. Val av sekreterare

  c. Val av kassör

  d. Ev val av styrelse ledamot/ledamöter

  e. Val av två suppleant

10.   Val av revisor samt revisorssuppleant

11.   Val av valberedning

12.   Övriga frågor

Motioner mottages i Härensjös (1707h) brevlåda senast 17.e april 2013, alternativt som e-post till hakan.harensjo@telia.com

 

Varmt välkommen!