Arsmote20130421

Protokoll från årsstämman 2013

för Ösbyholms Samfällighetsförening

Datum: 21 april 2013

Plats: Hos Wibert i ”Matsalen”

Närvarande: Anita Persson, Dick Lagerholm, Ewa Sjöqvist, Anders Thaning, Elin Thaning, Ulla Laurell, Carina Laurell, Christina Erlandsson, Håkan Härensjö, Birgitta Öfverstedt Langetun, Per Langetun, representant Ösbyholm 1:159, Lennart Wibert, Åsa Stenborg, Erik Sundqvist, Torun Jansson, Mats Norin, Hans Langvad, Helen Langvad, Kjell-Arne Persson och Anders Erlandsson.

Frånvarande: representant för Ösbyholms 1:141 (Olsson/Hultgren)

 

Ordförande hälsade alla välkomna och de närvarande fick möjlighet att presentera sig.

§1 Till årsstämmans ordförande valdes Håkan Härensjö.

§2 Till årsstämmans sekreterare valdes Christina Erlandsson.

§3 Till årsstämmans justeringsmän tillika rösträknare valdes Kjell-Arne Persson och Hans Langvad.

§4 a) Stämman fastslog att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

b) Dagordningen godkändes och övriga frågor anmäldes. Kritik framfördes gällande att motionerna inte funnits tillgängliga i förväg.

c) Röstlängden fastställdes. En röst per fastighet gäller om inte någon kräver att antalet andelar i föreningen ska utgöra grund för antalet röster. Omröstningen ska då vara av ekonomisk karaktär.

§5a) Stämman tog del av årsberättelsen.

b) Stämman tog del av balans- och resultaträkning.

c) Stämman tog del av revisionsberättelsen.

d) Bokslut och resultatdisposition fastställdes. Vi har i dagsläget en buffert på 76 000 kr.

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

§7a) Information om vattenverket

Håkan berättade att en tappkran vid borrhålet, en ny vattenmätare och att en nivålogg med tillhörande programvara för nivåbevakning installerats i vattenverket. Detta för att kunna bevaka vattenförbrukningen. Föreningen har ett ovanligt högt uttag per hushåll och paret Thaning resonerade kring att det dåliga trycket på övervåningen i fastigheten 1:133 kunde bero på ett läckage.

Birgitta berättade vidare att det driftstopp som drabbade föreningen i december berodde på en igensatt ventil vid hydroforerna.

Inga nytagna vattenanalyser kunde redovisas.

Information om reningsverket

Verksamheten har under året fortlöpt utan avbrott. Det dike som tidigare saknades vid radhusen är nu grävt och brunnarna i närheten har inte stått under vatten.

b) Motioner från medlemmar

Styrelsen motionerade om att vi under det kommande året önskar lösa problemet med humus i vattenledningen till radhusen.  Flera lösningar finns att tillgå och styrelsen fick enhälligt mandat att arbeta vidare mot en lösning.

Styrelsen motionerade om ett anslutningsstopp för nya medlemmar med motiveringen att vi därmed kan undvika att övergå från enskild brunn (<50 brukare) till Livsmedelsverkets krav på livsmedel (>50 brukare).

Utfall vid votering: 11 bifaller och 2 reserverar sig mot motionen. Åsa Stenborg önskade föra till protokollet att hon är en av de som reserverar sig.

§8 Budget 2013

Stämman diskuterade huruvida medlemsuttaget skulle kvarstå på 130 000 kr eller om det skulle sänkas till 110 000 kr. Skillnaden på 20 000 kr skulle tillföras föreningens buffert.

Vid voteringen önskade Per Langetun (Herrgården) att antalet andelar i föreningen skulle utgöra grund för antalet röster.

Utfall vid votering: 27 röstandelar önskade 130 000 kr och 45 röstandelar önskade ett uttag motsvarande 110 000 kr för verksamhetsåret 2013. Beslut fattades följaktligen om att sänka det totala årsuttaget till 110 000 kr.

§9a) Stämman valde enhälligt Håkan Härensjö till ordförande (2 år).

b) Stämman valde enhälligt Kjell-Arne Persson och representant för fastigheten Ösbyholm 1:159 till styrelsesuppleanter (1 år).

§10 Stämman valde enhälligt Lennart Wibert till revisor (1 år) och Viktoria Lindén till revisorssuppleant (1 år).

§11 Stämman valde enhälligt Per Langetun och Anders Erlandsson till valberedare (1 år).

§12 Övriga frågor

Carina Laurell och Christina Erlandsson kommer under året att ta fram ett förslag om revidering av samfällighetsföreningens stadgar.

I samarbete med styrelsen kommer de att titta på en lösning för hur vi kan erbjuda nybyggare i Ösbyholm anslutning till reningsverket utan att därmed öka antalet personer som tar sitt vatten ur vattenverket.  

§13 Mötet avslutades.

 

_______________________________

Christina Erlandsson, sekreterare

______________________________       __________________________________

Kjell-Arne Persson, justeringsman                  Hans Langvad, justeringsman

 

Undertecknat original återfinnes hos samfällighetens ordförande.