Arsmote20120317

Årsstämma Ösbyholms Samfällighetsförening

Protokoll 2012-03-17

Närvarande:    Lennart Wibert, Hans Langvad, Maria Resman, Erik Sundkvist, Per Langetun, Christina Erlandsson, Victoria Lindén, Håkan Härensjö, Birgitta Öfverstedt Langetun, Kjell-Arne Persson, representant 1:159, Ulla Laurell, Carina Laurell och Åsa Stenborg.


Frånvarande:  Sjöqvist, Åkerlind/Wikström, Olsson/Hultgren och Norin.

 

§ 1  Håkan Härensjö valdes till stämmans ordförande.


§ 2  Christina Erlandsson valdes till stämmans sekreterare.


§ 3  Ulla Laurell och Erik Sundkvist valdes till stämmans justeringsmän tillika rösträknare.

 

§ 4  a) Medlemmarna konstaterade att stämman blivit behörigt utlyst.


       b)  Dagordningen godkändes.


       c) Röstlängden fastställdes.


§ 5  a) Ordförande Håkan Härensjö återgav årsberättelsen för 2011.


       b) Kassör Birgitta Langetun återgav balans- och resultaträkning.

 

       c) Revisor Lennart Wibert återgav revisionsberättelsen.


       d) Bokslut och resultatdisposition fastställdes.


§ 6  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.


§ 7  a) Vattenverk – investeringar och information

Ett dokument med kravspecifikationer vid anslutning till vårt V/A-system har tagits fram.

Under det kommande året ska följande installationer och reparationer genomföras:

 - Skyddsanordning för borrhålet.
 - Nivålogg för att mäta fluktuationen på grundvattennivån.
 - Tappkran före hydroforerna för säkrare provtagningar.
 - Lagning av vattenmätare.

          Reningsverk – investeringar och information

Under det kommande året är inga installationer eller reparationer inplanerade. Däremot ska Rolf Jansson Schakt AB gräva ett dike vid radhusen och lägga en trumma under vägen för att leda bort det vatten som svämmar över samfällighetens brunn. Kostnaden är beräknad till 10 000 kr ex moms.

       b) Motion från Christina Erlandsson angående vattentillgången.

Motionen förordade ett anslutningsstopp för nya medlemmar eftersom det inte är kartlagt om vi kan tillgodose ens de
blivande medlemmarna med vatten. Motionen bifölls med restriktionen att stoppet endast gäller ett år och att en arbetsgrupp under året ska utreda den nuvarande vattentillgången och dessutom ta fram ett kostnadsförslag för renovering av vattenverket så att det följer Livsmedelsverkets restriktioner. Med de blivande medlemmarna i samfälligheten
kommer Pe-talet inom kort att överstiga 50, den gräns som innebär att vattnet klassas som livsmedel och därmed kontrolleras enligt striktare parametrar. I samband med nästa års stämma aktualiseras frågan om anslutningsstopp igen, då med en kalkyl som utgångsläge. Arbetsgruppen består av Håkan Härensjö, Christina Erlandsson och Maria Resman.

Ingen formell rösträkning genomfördes.

 

§ 8)  a) Budgeten godkändes.
Under 2012 kommer 130 000 att debiteras. Det innebär 3 030 kr/andel/år.

        b) Entreprenören Nyberg som byggt Kyrkbacken, fastighet Ösbyholm 1:146, har från början kommit överens med föreningen om att erhålla tre (3) andelar, baserat på bostadshusets boyta på 236 kvm. Efter det beslutet har ytterligare en byggnad uppförts med framdraget vatten. Förhandlingar pågår mellan den nya fastighetsägaren Norin och styrelsen om andelstalet ska ökas eller om vattenledningen ska plomberas.


§ 9)  a) Punkten stryks. Ordförande Håkan Härensjö mandatperiod löper ytterligare 1 år.

        b) Till styrelsens sekreterare valdes Christina Erlandsson (mandatperiod 2 år).

        c) Till styrelsens kassör valdes Birgitta Öfverstedt Langetun (mandatperiod 2 år).

        d) Punkten stryks. Inga övriga ordinarie ledamöter sitter i styrelsen.

        f) Punkten stryks. Mandatperioden för suppleanterna Per-Arne Persson och representant för fastighet Ösbyholm 1:159 löper ytterligare 1 år.

 

§ 10  Till revisor valdes Lennart Wibert (mandatperiod 1 år).

        Till revisorssuppleant valdes Victoria Lindén (mandatperiod 1 år).

 

§ 11  Till valberedningen valdes Anders Erlandsson (mandatperiod 1 år) och Per Langetun (mandatperiod 1 år).


§ 12  Övriga frågor.

Föreningens medlemmar avsade sig möjligheten att justera stadgarna som har ett antal variabler som inte längre
överensstämmer med verkligheten. Styrelsen ombads att skriva om stadgarna. 

Håkan påminde om vägföreningen Holmsjöns Samfällighetförenings årsmöte den 25 april.

Åke har blivit ombedd att gräva ner den vägskylt, ”Ösbyholm”, som välts i samband med snöröjningen i vintras.

 

§ 13  Mötet avslutas.

 

Christina Erlandsson, sekreterare

Erik Sundkvist, justeringsman